top of page

פרשת השבוע בראי המודעות - פרשת שמות

איפה היה אלוהים כשבני ישראל עבדו כל כך קשה במצרים?

ואיך הצליח משה, איש זר, שהעם לא הכיר ולא ידע,

איך הוא הצליח להוציא עם שלם

ממצרים למדבר?

כל זאת ועוד בפרשה המרתקת שלפננו.

הפרשה שפותחת את המסעות במדבר שיימשכו

4 ספרים

ו 40 שנים.


bottom of page